Skip to main content
Thumbnail for SAILM DHAIBHIDH: A MEADAR DHANA GAOIDHEILG, DO REIR NA HEABRA; AGUS NA TRANSLASIOIN IS FEARR A MBEARLA AGUS A NLAIDIN, DO THIONNSGNADH LE SEANADH EARRAGHAOIDHEAL SAN BHLIADHNA 1659, AGUS ANOIS AIR A NTABHAIRT GU CRICH, DO CHUM GU DEANTA AN-SEINM A NEAGLAISAIBH AGUS A DTEAGLACHAIBH A GHNATH-UIGHEAS AN CHANAMHAIN SUI; LE UGHDARRAS

SAILM DHAIBHIDH: A MEADAR DHANA GAOIDHEILG, DO REIR NA HEABRA; AGUS NA TRANSLASIOIN IS FEARR A MBEARLA AGUS A NLAIDIN, DO THIONNSGNADH LE SEANADH EARRAGHAOIDHEAL SAN BHLIADHNA 1659, AGUS ANOIS AIR A NTABHAIRT GU CRICH, DO CHUM GU DEANTA AN-SEINM A NEAGLAISAIBH AGUS A DTEAGLACHAIBH A GHNATH-UIGHEAS AN CHANAMHAIN SUI; LE UGHDARRAS

1694
Books, Manuscripts
Imprint:
EDINBURGH: AINDRA AINDERSON, 1694.
Collation:
276,32P , 13CM
Notes:
Previous Control Number: E242049753.BOUND WITH: FOIRCEADUL AITHGHEAR, CHEASNUIGHE, AR TTUS AR NA ORDUGHADH LE COIMTHIONOL NA NDIAGHAIREADH AIGH NIARMHANISTER AN SASGAN: LEIS AN DAONTUIGHE ARD-SEANADH EAGLUIS NA HALBANN, CHUM A BHEITH NA CHUID EGIN DAONMHODH CHRABHUIDH EDIR EAGLAISAIBH CHRIOSD ANNSNA TRI RIOGHACHDAIBH, AR NA CHUR A NGAOIDHEILG, LESEANUDH EARRAGHAOIDHEAL (SAME PUBLISHER AND DATE).
Local class:
223.2059162
Language:
English
BRN:
1600616
View my active saved list
0 items in my active saved list