Skip to main content
Thumbnail for Laoidhean agus dàin spioradail

Laoidhean agus dàin spioradail

MacLeod, Murdo, 1881-19071908
Books, Manuscripts
Main title:
Laoidhean agus dàin spioradail / le Murachadh MacLeòid (nach maireann), Scalpaidh na h-Earradh ; air a dheasachadh leis an Urr. Callum Mac 'Illinnein, B.D., an Dunéideann.
Imprint:
Edinburgh : Norman MacLeod, 1908.
Collation:
xii,83p ; 19 cm.
Local class:
891.631
Language:
Scottish Gaelic
BRN:
1600470
View my active saved list
0 items in my active saved list