Skip to main content
Thumbnail for LEABHRAICHEAN AN T-SEANN TIOMNAIDH, AIR AN TARRUING O'N CHEUD CHANAIN CHUM GAELIC ALBANNAICH; AGUS AIR AN CUR A MACH LE H-UGHDARRAS ARD-SHEANAIDH EAGLAIS NA ALBA; &, TIOMNADH NUADH AR TIGHEARN' AGUS AR SLANUIGHIR IOSA CRIOSD, AIR A THARRUING O'N GHREIGUSCHUM ALBANNAICH; AGUS AIR A CHUR A MACH LE H-UGHDARRAS ARD-SHEANAIDH EAGLAIS NA H-ALBA

LEABHRAICHEAN AN T-SEANN TIOMNAIDH, AIR AN TARRUING O'N CHEUD CHANAIN CHUM GAELIC ALBANNAICH; AGUS AIR AN CUR A MACH LE H-UGHDARRAS ARD-SHEANAIDH EAGLAIS NA ALBA; &, TIOMNADH NUADH AR TIGHEARN' AGUS AR SLANUIGHIR IOSA CRIOSD, AIR A THARRUING O'N GHREIGUSCHUM ALBANNAICH; AGUS AIR A CHUR A MACH LE H-UGHDARRAS ARD-SHEANAIDH EAGLAIS NA H-ALBA

1876
Books, Manuscripts
Edition:
REVISED EDITION (OLD TESTAMENT ONLY).
Imprint:
CLO-BHUAILTE AIRSON A CHOMUINN DHUTHCHASAICH CHUM CRAOBHSGAOILIDH A BHIOBUILL, : LEIS A'CHUIDEACHD CLO-BHUALAIDH MHAR-SANTAICH, 1876.
Collation:
790,264,97P , 22CM
Notes:
Previous Control Number: E240016904.INCLUDES GAELIC TRANSLATIONS OF THE METRICAL PSALMS AND HYMNS 1-5.Previous Locations: INR.
Local class:
220.59163
Language:
English
BRN:
1596294
View my active saved list
0 items in my active saved list