Skip to main content
Thumbnail for COMPANACH DO LUCHD-BROIN: NO COMHAIRLE CHRIOSD NO MHATHAIR FO AMHGHAR, A' CAOIDHEADH BAS A H-AON GHIN MIC GRADACH, ANNS AM BHEIL CRIOCHAIBH A BHROIN AIR AN SUIDHEACHADH GU COTHROMACH, NEO-MHEASARRACHD AIR AN THOIRMISG, NA LETH-SGEULAN CUMANTA AIR AM FREAGAERT, AGUS IOMADH RIAGHAILT AIR AN TOIRT CHUM COBHAIR DO PHOBULL DE A TA FO AMHGHAR; LEIS AN URRAMACH EOIN FLABHEL; AGUS CUNNTAS MU DHITHIS DHAOINE A BHA 'SAN FHRAING; MAILLE RI ROINN DO LITRICHIBH AN URRAMAICH SHAMUEL RUTHERFORD; EADAR-THEANGAICHTE GU GAELIC, LE SEUMAS FRISEAL, EADAR-THEANGAIR A CHROINN FHIGE NO-THORACH

COMPANACH DO LUCHD-BROIN: NO COMHAIRLE CHRIOSD NO MHATHAIR FO AMHGHAR, A' CAOIDHEADH BAS A H-AON GHIN MIC GRADACH, ANNS AM BHEIL CRIOCHAIBH A BHROIN AIR AN SUIDHEACHADH GU COTHROMACH, NEO-MHEASARRACHD AIR AN THOIRMISG, NA LETH-SGEULAN CUMANTA AIR AM FREAGAERT, AGUS IOMADH RIAGHAILT AIR AN TOIRT CHUM COBHAIR DO PHOBULL DE A TA FO AMHGHAR; LEIS AN URRAMACH EOIN FLABHEL; AGUS CUNNTAS MU DHITHIS DHAOINE A BHA 'SAN FHRAING; MAILLE RI ROINN DO LITRICHIBH AN URRAMAICH SHAMUEL RUTHERFORD; EADAR-THEANGAICHTE GU GAELIC, LE SEUMAS FRISEAL, EADAR-THEANGAIR A CHROINN FHIGE NO-THORACH

FLAVELL, JOHN1828
Books, Manuscripts
View my active saved list
0 items in my active saved list